Privacy regeling en bewaking KansWijzer

Inleiding
KansWijzer gebruikt een standaard privacyreglement bij de uitvoering van de werkzaamheden betreffende de administratieve verwerking van de gegevens van deelnemers en de dienstverlening door contractanten werkzaam via KansWijzer. Hieronder staan de condities beschreven die voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens van juli 2000 en alle daarop betrekking hebbende besluiten en bepalingen alsmede van hetgeen in deze Wet en in de Organisatiewet Sociale Verzekeringen is bepaald.

Artikel 1. Persoonsgegevens
KansWijzer is bekend met het gegeven dat alle verstrekte gegevens over cliënten/deelnemers behoorlijk en zorgvuldig worden beheerd en dit voldoet aan de Wet Bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2. Vertrouwelijkheid
KansWijzer behandelt alle informatie over individuele cliënten/deelnemers die zij ten behoeve van de uitvoering van een (met de opdrachtgever) gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden wordt verstrekt. De registratie van gegevens beperkt zich tot alleen de relevante informatie die rechtstreeks betrekking heeft op de uitvoering van een contractueel vastgelegde opdracht met de daaraan verbonden verplichtingen.

Artikel 3. Toegang tot gegevens en de geheimhoudingsverplichting
Toegang tot de vastgelegde gegevens hebben medewerkers van KansWijzer die direct, dan wel indirect, betrokken zijn bij de uitvoering van het beheer en administratieve verwerking bij  KansWijzer. Alle contractanten van KansWijzer in casu die kennis krijgen van gegevens uit de persoonsregistratie of delen ervan, zijn verplicht tot geheimhouding. KansWijzer draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door haar contractanten en medewerkers wordt nageleefd en ziet hierop toe. Dit geldt overigens ook voor derden die via KansWijzer betrokken zijn bij werkzaamheden voor KansWijzer.

Artikel 4. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden door KansWijzer slechts verstrekt aan derden voor zover dit overeenstemt met het doel van de persoonsregistratie, wettelijk vereist is of geschiedt na toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

Artikel 5. Teruggave gegevens na einde opdracht
KansWijzer dient bij de beëindiging van de (met de opdrachtgever) gesloten overeenkomst alle tot de persoon van de cliënten te herleiden gegevens, data en/of resultaten bij beëindiging van de opdracht ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever / cliënt. Dan wel onherroepelijk te vernietigen.

Artikel 6. Inzagerecht en correctierecht
KansWijzer is verplicht om aan een ieder van wie zij persoonsgegevens beheert , in persoon of aan diens gevolmachtigde, op diens verzoek volledige inzage te geven of correctie te laten plaatsvinden in of van de betreffende gegevens.

Correctie wordt gedaan wanneer blijkt dat er (aantoonbaar) sprake is van onjuistheid, onvolledigheid of strijd met enige wettelijke bepalingen.

  • Correctie is mogelijk nadat hiertoe schriftelijk verzoek van de geregistreerde is ontvangen en zal binnen 4 weken, nadat is gebleken dat er gronden zijn om over te gaan tot correctie van de gegevens, plaats vinden;
  • Indien KansWijzer weigert de persoonsgegevens te corrigeren, wordt deze beslissing met redenen omkleed, binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek tot correctie, aan de geregistreerde meegedeeld;
  • Het verzoek tot correctie wordt in betreffende dossier opgenomen.

Artikel 7. Bekendmaking privacyreglement
De inhoud c.q. de strekking van dit reglement wordt aan een ieder die dit aangaat bekend gemaakt.  Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van dit reglement aan de geregistreerde ter beschikking gesteld.